Новини

07/07/2014

Изпълнение на проект по Оперативна програма

„Пластхим-Т” АД успешно изпълни проект BG161PO003-2.3.01-0052-C0001/12.07.2012 „Намаляване на енергоемкостта на производството в „Пластхим-Т“ АД“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013, процедура BG161PO003-2.3.01 […]