Обява за ИП от Пластхим-Т АД, за „Газово стопанство на компресиран природен газ в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня

ОБЯВА
13/07/2017
Обява за за обществен достъп до информация по Приложение 2, от Наредбата за УРИОВВОС от Пластхим-Т АД, за „Газово стопанство на компресиран природен газ в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня
26/01/2018
Show all

Обява за ИП от Пластхим-Т АД, за „Газово стопанство на компресиран природен газ в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ПЛАСТХИМ – Т АД,

представлявано от Айдън Фаик и/или Беян Фаик,

чрез Димитър Добрев, упълномощен представител

с адрес на управление гр.Тервел, ул. Хан Аспарух № 97,

адрес за кореспонденция гр. Девня, Промишлена зона „Юг“, Завод на Пластхим-Т АД

лице за контакт Димитър Добрев, +359988841816, d.dobrev@plastchim-t.com

уведомява засегнатата общественост за следното инвестиционно предложение:

„Газово стопанство на компресиран природен газ и площадков газопровод за захранване на котелно помещение на теритотията на ЗАВОД ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ФОЛИО, представляващ реконструкция, модернизация и разширение на съществуващи производствени и складови сгради в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня“

още