ОБЯВА за инвестиционно предложение: Изграждане на „Покривна фотоволтаична централа (ФЕЦ)

ОБЯВА за инвестиционно предложение:
Изграждане на „Покривна фотоволтаична централа (ФЕЦ) за собствено потребление върху производствени сгради на „ПЛАСТХИМ-Т“ АД находящ се в ПИ 20482.505.594 по КК на гр.Девня, община Девня.


Лице за контакт: Вичо Вичев, тел. 0887 208 292, v.vichev@plastchim-t.com
адрес: гр.Девня, обл.Варна, Промишлена зона – Юг, ул.“Индустриална“ № 24

TO NEWS