Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на ПЛАСТХИМ-Т АД, гр. Аксаково

декември 11, 2019

ПЛАСТХИМ – Т АД организира информационно събитие във връзка с успешното изпълнение на проект за безвъзмездна финансова помощ. Компанията приключи дейностите по договор BG16RFOP002-3.002-0111-C01 „Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на ПЛАСТХИМ-Т АД, гр. Аксаково“ по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. Проектът насърчи ПЛАСТХИМ-Т АД, голямо предприятие, развиващо дейността си в сектор, характеризиращ се с висока енергийна интензивност -С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаса“, да пристъпи към инвестиции, насочени към подобряване на енергийната ефективност на крайното му потребление, а от там и към постигане на устойчива конкурентоспособност и растеж. Проектът  се изпълни с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност бе 3 793 350.76 лв., от които 1 612 174.07 лв. европейско и 284 501.31 лв. национално съфинансиране.

Пресконференцията ще се проведе на 12.12.2019г. от 11:00 часа на адрес: гр.Аксаково, ул. Добруджа 21, сградата на Пластхим-Т АД.

––––––––––––––––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПЛАСТХИМ-Т АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

КЪМ НОВИНИ