ОБЯВА за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Разширение на съществуващ завод“ в урегулиран поземлен имот

ОБЯВА за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Разширение на съществуващ завод“ в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXIV-
1787, кв.112 /ПИ с идентификатор 00182.28.65 по КК/ по плана на гр.Аксаково,
общ. Аксаково, обл. Варна“

 

Лице за контакт: Анатоли Атанасов, тел. 0889 621 772, a.atanasov@plastchim-t.com

адрес: гр.Аксаково, ул.Добруджа №21,обл.Варна

КЪМ НОВИНИ