ОБЯВА за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ноември 20, 2019

ОБЯВА за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Проектиране , изграждане и експлоатация на нови присъединителни електропроводи 20 кВ  (две кабелни линии, положени в общо трасе) за присъединяване към преносната мрежа в подстанция „Девня 1“ на Завод за полипропиленово фолио, собственост на „Пластхим-Т“ АД, намиращ се в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр.Девня“

Лице за контакт: Вичо Вичев, тел. 0887 208292, v.vichev@plastchim-t.com

адрес: гр.Девня, обл.Варна, Промишлена зона – Юг

КЪМ НОВИНИ