„В качеството си на Бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-3.002-0111-C01, процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи пр

октомври 02, 2018

„В качеството си на Бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-3.002-0111-C01, процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ от ОПИК 2014-2010г., ПЛАСТХИМ-Т АД публикува процедура с „Публична покана“, с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергийноспестяващи ДМА по обособени позиции:

– Обособена позиция 1: Екструдери за полипропилен – 2 бр.

– Обособена позиция 2: Въздушнооохлаждаем водоохладител с вградена Free-Cooling система- 1 бр.““

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК

КЪМ НОВИНИ