Околна среда

Опазването на околната среда е един от най-важните ангажименти, които Пластхим-Т поема като производител. Един от основните приоритети за компанията е да не нанася щети на природата с дейността си и да се придържа стриктно към съответните законови рамки.

Всички служители на Пластхим-Т са мотивирани и съвестно следват указанията на компанията за опазване на околната среда.

За да минимизира максимално потенциални щети върху природата, в компанията са въведени практики, които включват:

  • Пестене на енергийни ресурси, когато е възможно.
  • Рециклиране на отпадъчни материали и повторното им използване, когато е възможно.
  • На територията на заводите са предприети всички необходими мерки, които да предотвратяват инциденти, които биха могли да окажат дори минимално въздействие върху околната среда.
  • Разделното събиране на отпадъци.Прочети политиката