Прозводствена линия за БОПП фолио с ширина 10,4 метра
23/05/2017
Обява за ИП от Пластхим-Т АД, за „Газово стопанство на компресиран природен газ в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня
29/12/2017
Show all

ОБЯВА

О Б Я В А
(за обществен достъп до информация по Приложение 2 ,съгласно чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ бр.25/18.03.2003 г., изм.ДВ бр.3/10.01.2006 г.; Нова – ДВ,бр.94 от 2012 г.)

Уведомявам Ви, че „Пластхим -Т“ АД, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм.ДВ бр.3/10.01.2006 г; Нова – ДВ,бр.94 от 2012 г) и писмо изх.№ 2600-7281/13 от 07.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Варна, осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от посочената наредба, относно инвестиционно намерение за “ Изграждане на разпределителен газопровод от ТЕЦ „Девен“ до ГИП 1 на Завод за полипропиленово фолио на „Пластхим-Т“ АД „за нуждите на завода, в Промишлена зона-юг, по КК на гр.Девня, община Девня
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за запознаване и изразяване на становища, в 14- дневен срок, на адрес: гр.Аксаково, ул.“Добруджа“ № 21,считано от датата на публикуване на интернет страницата на дружеството www.plastchim-t.com
Лице за контакт: Димитър Добрев тел:0988/841816
На същите основания информацията посочена по-горе е предоставена на разположение на заинтересованите лица в сградата на община Девня и на официалната интернет страница на общината.
Обява за общ.достъп до информ.Пластхим Т