Обява за за обществен достъп до информация по Приложение 2, от Наредбата за УРИОВВОС от Пластхим-Т АД, за „Газово стопанство на компресиран природен газ в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня

Обява за ИП от Пластхим-Т АД, за „Газово стопанство на компресиран природен газ в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня
29/12/2017
Проект „Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на ПЛАСТХИМ-Т АД, гр. Аксаково“
02/03/2018
Show all

Обява за за обществен достъп до информация по Приложение 2, от Наредбата за УРИОВВОС от Пластхим-Т АД, за „Газово стопанство на компресиран природен газ в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня

О Б Я В А

за обществен достъп до информация по Приложение 2, съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомявам Ви, че „Пластхим -Т“ АД, на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от посочената наредба, относно инвестиционно намерение за „Газово стопанство на компресиран природен газ и площадков газопровод за захранване на котелно помещение на теритотията на ЗАВОД ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ФОЛИО, представляващ реконструкция, модернизация и разширение на съществуващи производствени и складови сгради в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня“.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за запознаване и изразяване на становища в 14-дневен срок от датата на публикуване на съобщението, на адрес: гр. Девня, 9160, Промишлена зона „Юг“, Завод на Пластхим-Т АД, считано от датата на публикуване на интернет страницата на дружеството www.plastchim-t.com

Лице за контакт: Димитър Добрев тел: 0988/841816

На същите основания информацията посочена по-горе е предоставена на разположение на заинтересованите лица в сградата на община Девня и на официалната интернет страница на общината.