Новини

29/10/2014

Прозводствена линия за БОПП фолио с ширина 8.2 метра

През месец Април тази година, Пластхим-Т осъществи голяма инвестиция допринасяща увеличаването на производствения капацитет за БОПП фолио. Новата, 8.2м Брюкнер линия, добавя 30.000 тона към досегашния […]
07/07/2014

Изпълнение на проект по Оперативна програма

„Пластхим-Т” АД успешно изпълни проект BG161PO003-2.3.01-0052-C0001/12.07.2012 „Намаляване на енергоемкостта на производството в „Пластхим-Т“ АД“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013, процедура BG161PO003-2.3.01 […]