Проект „Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на ПЛАСТХИМ-Т АД, гр. Аксаково“

Обява за за обществен достъп до информация по Приложение 2, от Наредбата за УРИОВВОС от Пластхим-Т АД, за „Газово стопанство на компресиран природен газ в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня
26/01/2018
ОБЯВА към ИП “Завод за производство на полипропиленово фолио чрез термо пластичен процес“, за който има издадено Решение № ВА 26/ПР/2017 за преценяване на необходимостта за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, представляващо добавяне на нов съпътстващ обект – „Участък за рециклиране на производствен отпадък“
16/03/2018
Show all

Проект „Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на ПЛАСТХИМ-Т АД, гр. Аксаково“

ПЛАСТХИМ – Т АД сключи договор № BG16RFOP002-3.002-0111-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

Проект BG16RFOP002-3.002-0111 има за цел да да насърчи ПЛАСТХИМ-Т АД, да пристъпи към инвестиции, насочени към подобряване на енергийната ефективност на крайното му потребление, а от там и към постигане на устойчива конкурентоспособност и растеж. Намалената енергийна интензивност на ниво предприятие ще се отрази върху тази, на ниво национална икономика.

Специфичните цели на проекта са:

– Разширяване на технологичния капацитет на завода на кандидата, в гр. Аксаково, за осъществяване на ниско-енергоемко и вископродуктивно производство на полипропиленово фолио, посредством закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на 2 нови ПП екструдера с общ капацитет 760 кг/час, които ще допълнят наличните.

– Намаляване на разхода на енергия за производство на студена вода за охлаждане на готовото фолио, чрез закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на въздушнооохлаждаем водоохладител с вградена Free-Cooling система, който ще замени наличен охладител Carrier 30XA 1102.

– Намаляване на разхода на енергия за отопление на склад за суровини и материали в гр. Аксаково, посредством използването на остатъчна топлина, отделена при охлаждането на компресорите в производствената база. Целта ще бъде изпълнена посредством закупуване, доставка и монтаж на цялостна система за оползотворяване на остатъчната топлина.

– Създаване на възможност за събиране, съхранение и анализ на информация за енергийното потребление на ПЛАСТХИМ-Т АД, гр. Аксаково, посредством изграждане на автоматизирана система за мониторинг (АСМК), обхващаща 100% от енергопотреблението на предприятието.

– Постигане на прозрачност и по-висока ефективност в управлението на енергийните ресурси на компанията, чрез разработване и внедряване на Система за управление на енергията (EnMS), в съответствие с изискванията на стандарт ISO 50001:2011.

– Прилагане на най-добрите практики за енергийно управление и затвърждаване доброто поведение в енергийното управление, посредством придобиване на сертификат за съответствие с изискванията на стандарт ISO 50001.

Проект „Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на ПЛАСТХИМ-Т АД, гр. Аксаково“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 3 793 350.76 лв., от които 1 612 174.07 лв. европейско и 284 501.31 лв. национално съфинансиране.

Link