Анонс за провеждане на информационно събитие

ОБЯВА към ИП “Завод за производство на полипропиленово фолио чрез термо пластичен процес“, за който има издадено Решение № ВА 26/ПР/2017 за преценяване на необходимостта за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, представляващо добавяне на нов съпътстващ обект – „Участък за рециклиране на производствен отпадък“
16/03/2018
Анонс след провеждане на събитие
11/07/2018
Show all

Анонс за провеждане на информационно събитие

Анонс за провеждане на информационно събитие

 

 

 

 

ПЛАСТХИМ – Т АД организира информационно събитие във връзка с реализацията на одобрен проект за безвъзмездна финансова помощ. Компанията сключи договор BG16RFOP002-3.002-0111-C01 „Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на ПЛАСТХИМ-Т АД, гр. Аксаково“ по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. Проектът цели да насърчи ПЛАСТХИМ-Т АД, голямо предприятие, развиващо дейността си в сектор, характеризиращ се с висока енергийна интензивност -С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаса“, да пристъпи към инвестиции, насочени към подобряване на енергийната ефективност на крайното му потребление, а от там и към постигане на устойчива конкурентоспособност и растеж. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 3 793 350.76 лв., от които 1 612 174.07 лв. европейско и 284 501.31 лв. национално съфинансиране.

Пресконференцията ще се проведе на 9 юли 2018 г. от 15:00 часа на адрес: гр.Аксаково, ул. Добруджа 21, сградaта на Пластхим-Т АД.

––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––––––-

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПЛАСТХИМ-Т АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.